Umar bin Abdul Aziz, Pemimpin Keturunan Umar bin Khatab yang zuhud dan bertaqwa

Saat itu tengah malam dikota Madinah. Kebanyakan warga kota sudah tidur. Umar bin Khatab r.a.berjalan menyelusuri jalan-jalan di kota. Dia coba untuk tidakmelewatkan satupun dari pengamatannya. Menjelang dini hari, pria inilelah dan memutuskan untuk beristirahat. Tanpa sengaja, terdengarlaholehnya percakapan antara ibu dan anak perempuannya dari dalam rumahdekat dia beristirahat.

"Nak, campurkanlah susu yang engkau perah tadi dengan air,” kata sang ibu.

"Jangan ibu. Amirul mukminin sudah membuat peraturan untuk tidak menjual susu yang dicampur air,” jawab sang anak.

"Tapibanyak orang melakukannya Nak, campurlah sedikit saja. Tho insyaallahAmirul Mukminin tidak mengetahuinya,” kata sang ibu mencoba meyakinkananaknya.

"Ibu, Amirul Mukminin mungkin tidak mengetahuinya. Tapi, Rab dari Amirul Mukminin pasti melihatnya,” tegas si anak menolak.

Mendengar percakapan ini,berurailah air mata pria ini. Karena subuh menjelang, bersegeralah diake masjid untuk memimpin shalat Subuh. Sesampai di rumah, dipanggilahanaknya untuk menghadap dan berkata, "Wahai Ashim putra Umar binKhattab. Sesungguhnya tadi malam saya mendengar percakapan istimewa.Pergilah kamu ke rumah si anu dan selidikilah keluarganya.”

Ashimbin Umar bin Khattab melaksanakan perintah ayahndanya yang tak lainmemang Umar bin Khattab, Khalifah kedua yang bergelar Amirul Mukminin.Sekembalinya dari penyelidikan, dia menghadap ayahnya dan mendengarayahnya berkata,

"Pergidan temuilah mereka. Lamarlah anak gadisnya itu untuk menjadi isterimu.Aku lihat insyaallah ia akan memberi berkah kepadamu dan anakketurunanmu. Mudah-mudahan pula ia dapat memberi keturunan yang akanmenjadi pemimpin bangsa.”

Begitulah,menikahlah Ashim bin Umar bin Khattab dengan anak gadis tersebut. Daripernikahan ini, Umar bin Khattab dikaruniai cucu perempuan bernamaLaila, yang nantinya dikenal dengan Ummi Ashim.Suatu malam setelah itu, Umar bermimpi. Dalam mimpinya dia melihatseorang pemuda dari keturunannya, bernama Umar, dengan kening yangcacat karena luka. Pemuda ini memimpin umat Islam seperti dia memimpinumat Islam. Mimpi ini diceritakan hanya kepada keluarganya saja. SaatUmar meninggal, cerita ini tetap terpendam di antara keluarganya.

Padasaat kakeknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab terbunuh pada tahun 644Masehi, Ummi Ashim turut menghadiri pemakamannya. Kemudian Ummi Ashimmenjalani 12 tahun kekhalifahan Ustman bin Affan sampai terbunuh padatahun 656 Maserhi. Setelah itu, Ummi Ashim juga ikut menyaksikan 5tahun kekhalifahan Imam Ali bin Abi Thalib r.a. Hingga akhirnyaMuawiyah berkuasa dan mendirikan Dinasti Umayyah.

Pergantiansistem kekhalifahan ke sistem dinasti ini sangat berdampak pada NegaraIslam saat itu. Penguasa mulai memerintah dalam kemewahan. Setelahpenguasa yang mewah, penyakit-penyakit yang lain mulai tumbuh danbersemi. Ambisi kekuasaan dan kekuatan, penumpukan kekayaan, dankorupsi mewarnai sejarah Islam dalam Dinasti Umayyah. Negara bertambahluas, penduduk bertambah banyak, ilmu pengetahuan dan teknologiberkembang, tapi orang-orang semakin merindukan ukhuwah persaudaraan,keadilan dan kesahajaan Ali, Utsman, Umar, dan Abu Bakar. Statuskaya-miskin mulai terlihat jelas, posisi pejabat-rakyat mulai terasa.Kafir dhimni pun mengeluhkan resahnya, "Sesungguhnya kami merindukanUmar, dia datang ke sini menanyakan kabar dan bisnis kami. Dia tanyakanjuga apakah ada hukum-hukumnya yang merugikan kami. Kami ikhlasmembayar pajak berapapun yang dia minta. Sekarang, kami membayar pajakkarena takut.

KemudianMuawiyah membaiat anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi penggantinya.Tindakan Muawiyah ini adalah awal malapetaka dinasti Umayyah yang diabuat sendiri. Yazid bukanlah seorang amir yang semestinya. Kezalimandilegalkan dan tindakannya yang paling disesali adalah membunuhsahabat-sahabat Rasul serta cucunya Husein bin Ali bin Abi Thalib.Yazid mati menggenaskan tiga hari setelah dia membunuh Husein.

Akantetapi, putra Yazid, Muawiyah bin Yazid, adalah seorang ahli ibadah.Dia menyadari kesalahan kakeknya dan ayahnya dan menolak menggantikanayahnya. Dia memilih pergi dan singgasana dinasti Umayah kosong.Terjadilah rebutan kekuasaan dikalangan bani Umayah. Abdullah binZubeir, seorang sahabat utama Rasulullah dicalonkan untuk menjadiamirul mukminin. Namun, kelicikan mengantarkan Marwan bin Hakam, baniUmayah dari keluarga Hakam, untuk mengisi posisi kosong itu danmeneruskan sistem dinasti. Marwan bin Hakam memimpin selama sepuluhtahun lebih dan lebih zalim daripada Yazid.

Kelahiran Umar bin Abdul Aziz

Saatitu, Ummi Ashim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz adalahGubernur Mesir di era khalifah Abdul Malik bin Marwan (685 - 705 M)yang merupakan kakaknya. Abdul Mallik bin Marwan adalah seorang shaleh,ahli fiqh dan tafsir, serta raja yang baik terlepas dari permasalahanummat yang diwarisi oleh ayahnya (Marwan bin Hakam) saat itu.

Dari perkawinan itu, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan di Halawan, kampung yang terletak di Mesir, pada tahun 61 Hijrah. Umarkecil hidup dalam lingkungan istana dan mewah. Saat masih kecil Umarmendapat kecelakaan. Tanpa sengaja seekor kuda jantan menendangnyasehingga keningnya robek hingga tulang keningnya terlihat. Semua orangpanik dan menangis, kecuali Abdul Aziz seketika tersentak dantersenyum. Seraya mengobati luka Umar kecil, dia berujar,

"Bergembiralahengkau wahai Ummi Ashim. Mimpi Umar bin Khattab insyaallah terwujud,dialah anak dari keturunan Umayyah yang akan memperbaiki bangsa ini."

Umarbin Abdul Aziz menuntut ilmu sejak beliau masih kecil. Beliau sentiasaberada di dalam majlis ilmu bersama-sama dengan orang-orang yang pakardi dalam bidang fikih dan juga ulama-ulama. Beliau telah menghafazal-Quran sejak masih kecil. Merantau ke Madinah untuk menimba ilmupengetahuan. Beliau telah berguru dengan beberapa tokoh terkemuka sptImam Malik b. Anas, Urwah b. Zubair, Abdullah b. Jaafar, Yusuf b.Abdullah dan sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran denganbeberapa tokoh terkenal di Mesir.

Semasa Khalifah Walidbin Abdul Malik memerintah, beliau memegang jawatan gabernurMadinah/Hijaz dan berjaya mentadbir wilayah itu dengan baik. Ketika ituusianya lebih kurang 28 tahun. Pada zaman Sulaiman bin Abdul Malikmemerintah, beliau dilantik menjadi menteri kanan dan penasihat utamakhalifah. Pada masa itu usianya 33 tahun.

Umar bin Abdul Aziz mempersunting Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan sebagai istrinya. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan adalah putri dari khalifah AbdulMalik bin Marwan. Demikian juga, keempat saudaranya pun semua khalifah,yaitu Al Walid Sulaiman, Al Yazid, dan Hisyam. Ketika Fatimah dipinanguntuk Umar bin Abdul Aziz, pada waktu itu Umar masih layaknya orangkebanyakan bukan sebagai calon pemangku jabatan khalifah.

Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah

Atas wasiat yang dikeluarkan oleh khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada usianya 37 tahun. Beliaudilantik menjadi Khalifah selepas kematian Sulaiman bin Abdul Maliktetapi beliau tidak suka kepada pelantikan tersebut. Lalu beliaumemerintahkan supaya memanggil orang ramai untuk mendirikan sembahyang.Selepas itu orang ramai mula berpusu-pusu pergi ke masjid. Apabilamereka semua telah berkumpul, beliau bangun menyampaikan ucapan. Lantasbeliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabis.a.w kemudian beliau berkata:

"Wahai sekalian umat manusia! Aku telah diuji untuk memegang tugas initanpa meminta pandangan daripada aku terlebih dahulu dan bukan jugapermintaan daripada aku serta tidak dibincangkan bersama dengan umatIslam. Sekarang aku membatalkan baiah yang kamu berikan kepada aku danpilihlah seorang Khalifah yang kamu reda”.

Tiba-tiba orang ramai serentak berkata:

"Kami telah memilih kamu wahai Amirul Mukminin dan kami juga redakepada kamu. Oleh yang demikian perintahlah kami dengan kebaikan dankeberkatan”.

Lalu beliau berpesan kepada orang ramai supaya bertakwa, zuhudkepada kekayaan dunia dan mendorong mereka supaya cintakan akhiratkemudian beliau berkata pula kepada mereka: "Wahai sekalian umatmanusia! Sesiapa yang taat kepada Allah, dia wajib ditaati dan sesiapayang tidak taat kepada Allah, dia tidak wajib ditaati oleh sesiapapun.Wahai sekalian umat manusia! Taatlah kamu kepada aku selagi aku taatkepada Allah di dalam memimpin kamu dan sekiranya aku tidak taat kepadaAllah, janganlah sesiapa mentaati aku”. Setelah itu beliau turun darimimbar.

Umarrahimahullah pernah menghimpunkan sekumpulan ahli fekah dan ulamakemudian beliau berkata kepada mereka: "Aku menghimpunkan kamu semuauntuk bertanya pendapat tentang perkara yang berkaitan dengan baranganyang diambil secara zalim yang masih berada bersama-sama dengankeluarga aku?” Lalu mereka menjawab: "Wahai Amirul Mukminin! perkaratersebut berlaku bukan pada masa pemerintahan kamu dan dosa kezalimantersebut ditanggung oleh orang yang mencerobohnya.” Walau bagaimanapunUmar tidak puas hati dengan jawapan tersebut sebaliknya beliau menerimapendapat daripada kumpulan yang lain termasuk anak beliau sendiri AbdulMalik yang berkata kepada beliau: "Aku berpendapat bahawa ia hendaklahdikembalikan kepada pemilik asalnya selagi kamu mengetahuinya.Sekiranya kamu tidak mengembalikannya, kamu akan menanggung dosabersama-sama dengan orang yang mengambilnya secara zalim.” Umar berpuashati mendengar pendapat tersebut lalu beliau mengembalikan semulabarangan yang diambil secara zalim kepada pemilik asalnya.

Sesudah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah dan AmirulMukminin, Umar langsung mengajukan pilihan kepada Fatimah, isteritercinta.

Umar berkata kepadanya, "Isteriku sayang, aku harap engkau memilih satu di antar dua.”

Fatimah bertanya kepada suaminya, "Memilih apa, kakanda?”

Umarbin Abdul Azz menerangkan, "Memilih antara perhiasan emas berlian yangkau pakai dengan Umar bin Abdul Aziz yang mendampingimu.”

Kata Fatimah, "Demi Allah, Aku tidak memilih pendamping lebih mulia daripadamu, ya Amirul Mukminin. Inilah emas permata dan seluruh perhiasanku.”

Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima semua perhiasan itu danmenyerahkannya ke Baitulmal, kas Negara kaum muslimin. Sementara Umarbin Abdul Aziz dan keluarganya makan makanan rakyat biasa, yaitu rotidan garam sedikit.

Setelah menjadikhalifah, beliau mengubah beberapa perkara yang lebih mirip kepadasistem feodal. Di antara perubahan awal yang dilakukannya ialah :

1)menghapuskan cacian terhadap Saidina Ali b Abu Thalib dan keluarganyayang disebut dalam khutbah-khutbah Jumaat dan digantikan denganbeberapa potongan ayat suci al-Quran

2) merampas kembali harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga Khalifah dan mengembalikannya ke Baitulmal

3) memecat pegawai-pegawai yangtidak cekap, menyalahgunakan kuasa dan pegawai yang tidak layak yangdilantik atas pengaruh keluarga Khalifah

4) menghapuskan pegawai pribadibagi Khalifah sebagaimana yang diamalkan oleh Khalifah terdahulu. Inimembolehkan beliau bebas bergaul dengan rakyat jelata tanpa sekatantidak seperti khalifah dahulu yang mempunyai pengawal peribadi danaskar-askar yang mengawal istana yang menyebabkan rakyat sukarberjumpa.

Selain daripada itu, beliau amat menitilberatkan tentang kebajikanrakyat miskin di mana beliau juga telah menaikkan gaji buruh sehinggaada yang menyamai gaji pegawai kerajaan.

Beliau juga amat menitikberatkan penghayatan agama di kalanganrakyatnya yang telah lalai dengan kemewahan dunia. Khalifah umar telahmemerintahkan umatnya mendirikan solat secara berjammah danmasjid-masjid dijadikan tempat untuk mempelajari hukum Allahsebegaimana yang berlaku di zaman Rasulullah SAWdan para Khulafa' Ar-Rasyidin. Baginda turut mengarahkan Muhammad b AbuBakar Al-Hazni di Mekah agar mengumpul dan menyusun hadith-hadithRaulullah SAW. Beliau juga meriwayatkan hadis dari sejumlah tabiin lain dan banyak pula ulama hadis yang meriwayatkan hadis daripada beliau.

Dalambidang ilmu pula, beliau telah mengarahkan cendikawan Islam supayamenterjemahkan buku-buku kedoktoran dan pelbagai bidang ilmu daribahasa Greek, Latin dan Siryani ke dalam bahasa Arab supaya senangdipelajari oleh umat Islam.

Dalam mengukuhkan lagi dakwah Islamiyah, beliau telah menghantar 10orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara serta menghantar beberapa orangpendakwah kepada raja-raja India, Turki dan Barbar di Afrika Utarauntuk mengajak mereka kepada Islam. Di samping itu juga beliau telahmenghapuskan bayaran Jizyah yang dikenakan ke atas orang yang bukanIslam dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya telahmenjadikan keadilan sebagai keutamaan pemerintahannya. Beliau inginsemua rakyat dilayani dengan adil tidak memandang keturunan dan pangkatsupaya keadilan dapat berjalan dengan sempurna. Keadilan yang beliauperjuangan adalah menyamai keadilan di zaman kakeknya, Khalifah UmarAl-Khatab.

Padamasa pemerintahan beliau, kerajaan Umaiyyah semakin kuat tiadapemberontakan dalaman, kurang berlaku penyelewengan, rakyat mendapatlayanan yang sewajarnya dan menjadi kaya-raya hinggakan Baitulmal penuhdengan harta zakat kerana tiada lagi orang yang mahu menerima zakat.Rakyat umumnya sudah kaya ataupun sekurang-kurangnya mau berdikarisendiri. Padazaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ra, pasukan kaum muslimin sudahmencapai pintu kota Paris di sebelah barat dan negeri Cina di sebelahtimur. Pada waktu itu kekausaan pemerintahan di Portugal dan Spanyolberada di bawah kekuasaannya.

Kematian beliau

Beliau wafat pada tahun 101 Hijrah ketika berusia 39 tahun. Beliau memerintah hanya selama 2 tahun 5 bulan saja. Setelah beliau wafat, kekhalifahan digantikan oleh iparnya, Yazid bin Abdul Malik.

Muhammadbin Ali bin Al-Husin rahimahullah berkata tentang beliau: "Kamu telahsedia maklum bahwa setiap kaum mempunyai seorang tokoh yang menonjoldan tokoh yang menonjol dari kalangan Bani Umaiyyah ialah Umar binAbdul Aziz, beliau akan dibangkitkan di hari kiamat kelak seolah-olahbeliau satu umat yang berasingan.”

Terdapat banyak riwayat dan athar para sahabat yang menceritakan tentang keluruhan budinya. Di antaranya ialah :

1)At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Umar Al-Khatab telah berkata : "Darianakku (zuriatku) akan lahir seorang lelaki yang menyerupainya darisegi keberaniannya dan akan memenuhkan dunia dengan keadilan”

2)Dari Zaid bin Aslam bahawa Anas bin Malik telah berkata : "Aku tidakpernah menjadi makmum di belakang imam selepas wafatnya Rasulullah SAW yang mana solat imam tersebut menyamai solat Rasulullah SAW melainkan daripada Umar bin Abdul Aziz dan beliau pada masa itu adalah Gabenor Madinah”

3)Al-Walid bin Muslim menceritakan bahawa seorang lelaki dari Khurasantelah berkata : "Aku telah beberapa kali mendengar suara datang dalammimpiku yang berbunyi : "Jika seorang yang berani dari Bani Marwandilantik menjadi Khalifah, maka berilah baiah kepadanya kerana diaadalah pemimpin yang adil”.” Lalu aku menanti-nanti sehinggalah Umar b.Abdul Aziz menjadi Khalifah, akupun mendapatkannya dan memberi baiahkepadanya”.

4)Qais bin Jabir berkata : "Perbandingan Umar b Abdul Aziz di sisi BaniUmmaiyyah seperti orang yang beriman di kalangan keluarga Firaun”

5)Hassan al-Qishab telah berkata :”Aku melihat serigala diternak bersamadengan sekumpulan kambing di zaman Khalifah Umar Ibnu Aziz”

6)Umar b Asid telah berkata :”Demi Allah, Umar Ibnu Aziz tidak meninggaldunia sehingga datang seorang lelaki dengan harta yang bertimbun danlelaki tersebut berkata kepada orang ramai :”Ambillah hartaku inisebanyak mana yang kamu mahu”. Tetapi tiada yang mahu menerimanya(kerana semua sudah kaya) dan sesungguhnya Umar telah menjadikanrakyatnya kaya-raya”

7)'Atha' telah berkata : "Umar Abdul Aziz mengumpulkan para fuqaha'setiap malam. Mereka saling ingat memperingati di antara satu sama laintentang mati dan hari qiamat, kemudian mereka sama-sama menangis keranatakut kepada azab Allah seolah-olah ada jenayah di antara mereka.”

Wallahu a'lam...

sumber:

http://cafe.degromiest.nl/node/260

http://permai1.tripod.com/umaraziz.html

http://kotasantri.com/galeria.php?aksi=DetailArtikel&artid=120

===============================

Fatimahbinti Abdul Malik bin Marwan dibesarkan dalam sekolah Islam danterdidik dengan ilmu Al-Qur'an. Ayahnya adalah seorang khalifah. AbdulMalik bin Marwan dan suaminya juga seorang khalifah, yakni Umar binAbdul Aziz. Keempat saudaranya pun semua khalifah, yaitu Al WalidSulaiman, Al Yazid, dan Hisyam.

Ketika Fatimah dipinang untukUmar bin Abdul Aziz, pada waktu itu Umar masih layaknya orangkebanyakan bukan sebagai calon pemangku jabatan khalifah. Sebagaiputera dan saudari para khalifah, perkawinan Fatimah dirayakan denganresmi dan besar-besaran, dan ditata dengan perhiasan emas mutu-manikamyang tiada ternilai indah dan harganya. Namun sesudah perkawinannyausai, sesudah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah dan AmirulMukminin, Umar langsung mengajukan pilihan kepada Fatimah, isteritercinta. Umar berkata kepadanya, "Isteriku sayang, aku harap engkaumemilih satu di antar dua.”

Fatimah bertanya kepada suaminya, "Memilih apa, kakanda?”

Umar bin Abdul Azz menerangkan,"Memilih antara perhiasan emas berlian yang kau pakai atau Umar binAbdul Aziz yang mendampingimu.”

"Demi Allah,” kata Fatimah,"Aku tidak memilih pendamping lebih mulia daripadamu, ya AmirulMukminin. Inilah emas permata dan seluruh perhiasanku.”

<!-[if !supportLineBreakNewLine]->

<!-[endif]->Hikmah 1 : Kezuhudan beliau dan keluarganya

Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima semua perhiasanitu dan menyerahkannya ke Baitulmal, kas Negara kaum muslimin.Sementara Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya makan makanan rakyatbiasa, yaitu roti dan garam sedikit.Pada suatu hari raya puteri-puterinya datang kepadanya, "Ya Ayah, besok hari raya. Kami tidak punya baju baru...”

Mendengar keluhan puteri-puterinya itu, khalifah Umar berkata kepada mereka. "Wahaiputeri-puteriku sayang, hari raya itu bukan bagi orang yang berbajubaru, akan tetapi bagi yang takut kepada ancaman Allah.”

Mengetahui hal tersebut,pengelola baitulmal berusaha menengahi, "Ya Amirul Mukminin, kiranyatidak akan menimbulkan masalah kalau untuk baginda diberikan gaji dimuka setiap bulan.”

Umarbin Abdul Aziz sangat marah mendengar perkataan pengurus Baitulmal. Iaberkata, "Celaka engkau! Apakah kau tahu ilmu gaib bahwa aku akan hiduphingga esok hari!?”

Hikmah 2 : Menyadari beratnya tanggung jawab seorang pemimpin

KetikaUmar bin Abdul Azis mendapat promosi, dari Gubernur Madinah menjadiKhalifah, ia menangis dan pingsan. Ia menyatakan, bahwa beban kewajibanseberat ribuan gunung telah diletakan kepundaknya, pada hal untukmengurus diri sendiri pun ia merasa belum mampu. Sekarang di beriamanah mengurus umat. Setelah Umat bin Abdul Azis RA dilantik menjadiKhalifah, beliau pergi ke mushallahnya dan menangis tersedu-sedu.Ketika di tanyakan kepadanya tentang penyebab tangisnya, beliaumenjawab,” aku memikul amanat umat ini dan aku tangisi orang -orangyang menjadi amanat atasku, yaitu kaum fakir miskin yang lemah danlapar, ibnu sabil yang kehilangan tujuan dan terlantar, orang-orangyang di zalimi dan di paksa menerimanya, orang-orang yang banyakanaknya dan berat beban hidupnya. Merasa bertanggung jawab atas bebanmereka, karena itu, aku menangisi diriku sendiri karena beratnya amanatatas diriku.”

Konon semasa ia menjabat sebagai Khalifah,tak satu pun mahluk dinegerinya menderita kelaparan. Tak ada serigalamencuri ternak penduduk kota, tak ada pengemis di sudut-sudut kota, takada penerima zakat karena setiap orang mampu membayar zakat. Lebihmengagumkan lagi, penjara tak ada penghuninya. Sejak di angkat menjadi Khalifah Umar bertekad, dalam hatinya ia berjanji tidak akan mengecewakan amanah yang di embannya.

Hikmah 3 : Bagaimana seharusnya pemimpin bersikap

Simaklahsikapnya. Salah seorang Gubernurnya menulis surat. Isinya minta danauntuk membangun benteng sekeliling kota. Khalifah membalas suratnya.'Apa manfaatnya membangun benteng ? Bentengilah ibu kota dengankeadilan, dan bersihkan jalan-jalannya dari kezaliman.” Ada pepatahmengatakan,”seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar oranglain, dan hendaknya mengajar dengan prilakunya sebelum mengajar denganucapan -ucapannya.” Pepatah itu pas untuk pribadi Umar bin Abdul Azis.

Hikmah 4 : Berhati-hati, Halallan Toyyiban & Menghindari hal yang syubhat

Suatuhari Khalifah Umar bin Abdul Azis mendapat hidangan sepotong roti yangmasih hangat, harum dan membangkitkan selera dari istrinya.” Dari manaroti ini ?”tanyanya.” buatan saya sendiri,” jawab istrinya.” Berapa kauhabiskan uang untuk membeli terigu dan bumbu-bumbunya?” hanya tigasetengah dirham saja,” jawab istrinya.” Aku perlu tahu asal usul bendayang akan masuk kedalam perutku, agar aku dapat mempertanggungjawabkannya di hadirat Allah SWT. Nah, uang tiga setengah dirham itudari mana ?” setiap hari saya menyisihkan setengah dirham dari uangbelanja yang anda berikan, wahai Amirul Mukminin, sehingga dalamseminggu terkumpul tiga setengah dirham. Cukup untuk membelibahan-bahan roti yang halalan thayyiban,” kata istri Khalifahmenjelaskan.” Baiklah kalau begitu. Saya percaya, asal usul roti inihalal dan bersih. Namun, saya berpendapat lain. Ternyata biayakebutuhan hidup kita sehari-hari perlu di kurangi setengah dirham, agarkita tidak mendapat kelebihan yang membuat kita mampu memakan roti atastanggungan umat,” tegas Khalifah. Dan sejak hari itu, umar membuatinstruksi kepada bendaharawan Baitul Maal untuk mengurangi jatah hariankeluarga Umar sebesar setengah dirham.” Saya juga akan berusahamenganti harga roti itu, agar hati dan perut saya tenang dari gangguanperasaan, karena telah memakan harta umat demi kepentingan pribadi,”sambung Khalifah.

Disebutkanlagi, suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Abdil Azis, di kunjungibibinya. Maksudnya meminta tambahan tunjangan dari Baitul Maal. Ketikaitu, Amirul Mukminin sedang makan kacang bercampur bawang dan adas,makanan rakyat awam. Umar menghentikan makannya, lalu mengambilsekeping uang logam satu dirham dan membakarnya.di bungkusnya uang itudengan sepotong kain dan di berikannya kepada bibinya seraya berkata,”Inilah tambahan tunjangan uang yang bibi minta.” Bibi menjeritkepanasan ketika menyentuh bungkusan berisi uang logam panas itu. Umarberkata,” Kalau api dunia terasa sangat panas bagaimana kelak apineraka yang akan menbakar aku dan Bibi karena menghianati amanah danmenyelewengkan harta kaum muslimin?” Masya Allah, itulah berkahmemegang amanah Allah. Betapa rezeki yang halal dengan izin Allah, bisamembentuk pribadi-pribadi keturunan yang menawan.

Hikmah 5 : Qiyamullail

Fatimah Rahimahullah berkata,

"Umar bin Abdul Aziz, jika masuk ke rumah, dia langsung menuju kemushallanya, kemudian dia menangis dan berdo'a sampai kedua matanyalelah (tidur), kemudian bangun. Seperti itulah yang dia lakukan disetiap malam.” (Taarikh Khulafa, As-Suyuthi)

FatimahRahimahullahberkata,

"Mungkin ada orang yang lebih banyak mengerjakan shalat dan puasadaripada Umar bin Abdul Aziz, tetapi aku belum pernah melihat orangyang lebih takut kepada Tuhannya daripada Umar. Jika dia shalat Isyaterakhir (malam) dia menyendiri di mushallanya, lalu berdo'a danmenangis sampai kedua matanya tertidur. Kemudian bangun, berdoa danmenangis lagi sampai kedua matanya tertidur. Terus begitu sampai datangwaktu shubuh.” (Az-Zuhud, Imam Ahmad)

Fatimah Rahimahullah berkata,

"Umar telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk kepentingan manusia. Diaduduk untuk mereka di siang harinya, jika datang waktu sore dia masihmelanjutkan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan manusia sampai malam.Pada suatu sore dia sudah selesai dari tugas-tugasnya di siang hari,lalu dia mengambil lampu yang minyaknya diambil dari uangnya sendiri,kemudian berdiri dan shalat dua rakaat, kemudian dia merunduk danmeletakkan kepalanya di antara kedua tangannya, air matanya menetes diatas pipinya dan menangis tersedu-sedu. Demikianlah keadaannya padamalam itu sampai datang waktu subuh. Sedangkan pagi harinya diaberpuasa.” (Sirah Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Al-Jau

Pada suatu malam, Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah bangun untuk shalat malam, lalu membaca firman Allah, "Wa al-laili izaa yaghsyaa” (QS. Al-Lail), sampai pada firman Allah, "Fa andzartukum naaran taladzdzaa",dia menangis sehingga tidak mampu melanjutkan ayat selanjutnya suratitu, dua atau tiga kali, sampai kemudian beliau membaca surat lainnya. (At-takwiif min An-Naar, Ibnu Rajab)

Kisah yang lain,

Hikmah 6 :Kekhawatiranya pada hari Akhir

Umar bin Abdul Azis tertarik waktu hamba sahaya itu bercerita.

"Ya, Amirul Mukminin. Semalamsaya bermimpi kita sudah tiba di hari kiamat. Semua manusiadibangkitkan Allah, lalu dihisab. Saya juga melihat jembatan shiratalmustaqim.”

Umar bin Abdul Azis mendengarkan dengan seksama. "Lalu apa yang engkau lihat?” tanyanya.

"Hamba melihat satu per satumanusia diperintahkan berjalan melewati jembatan shiratal mustaqim.Penguasa Bani Umaiyah, Abdul Malik bin Marwan, hamba lihat ada diantara orang yang pertama kali dihisab. la berjalan melewati jembatanshiratal mustaqim. Tapi, baru dua langkah, dia sudah jatuh ke dalamjurang neraka. Saat ia jatuh, tubuhnya tak terlihat lagi. Hamba hanyamendengar suaranya. la terdengar menangis dan memohon ampun kepadaAllah,” jawab hamba sahaya itu.

Umar bin Abdul Azis tertegun mendengar cerita itu. Hatinya gelisah.

"Lalu bagaimana?” ia bertanya dengan gundah.

"Setelah itu giliran putranya,Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ia juga terpeleset dan masuk ke dalamjurang neraka. Lalu tiba giliran para khalifah yang lain. Saya melihat,satu per satu mereka pun jatuh. Sehingga tidak ada yang sanggupmelewati jembatan shiratal mustaqim itu,” kata sang hamba sahaya.

Umar bin Abdul Azis tercekatkarena merasakan takut dan khawatir dalam dadanya. Sebab, ia jugaseorang khalifah. la sadar, menjaga amanah kepemimpinan dan kekuasaanitu sangat berat. Dan ia pun yakin, setiap pemimpin harus bisamempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Tidak ada seorang pun yang akanlolos dari hitungan Allah.

Jantung Umar seketika berdegubkencang. Nafasnya memburu. Ia cemas, jangan-jangan nasibnya akan samadengan para pemimpin lain yang dikisahkan hamba sahaya itu. Karenacemas dan takut, Umar bin Abdul Azis meneteskan air mata. Ia menangis.

"Ya Allah, apakah akuakan bernasib sama dengan mereka yang dilihat hamba sahaya ini di dalammimpinya? Apakah aku telah berlaku tidak adil selama memimpin?Pantaskah aku merasakan surgaMu, ya Allah?” bisik Umar bin Abdul Azisdi dalam hati. Air matanya kian deras mengalir.

"Lalu tibalah giliran Anda, Amirul Mukminin,” kata hamba sahaya itu.

Ucapan hamba sahaya itu menambahderas air mata Umar bin Abdul Azis. Umar kian cemas. Kecemasan Umarmembuat tubuhnya gemetaran. Ia menggigil ketakutan. Wajahnya pucat.Matanya menatap nanar ke satu sudut ruangan.

Saat itu, Umar bin Abdul Azismengingat dengan jelas peringatan Allah SWT, "Ingatlah pada hari merekadiseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka :Rasakanlah sentuhan api neraka.”

Hamba sahaya itu justru kagetmelihat reaksi khalifah Umar bin Abdul Azis yang luar biasa. Dalamhati, ia merasa serba salah. Sebab, ia sama sekali tidak punya maksuduntuk menakut-nakuti khalifah. Ia sekadar menceritakan mimpi yangdialaminya.

Melihat kepanikan khalifah, hambasahaya itu lalu berusaha menenangkan Umar bin Abdul Azis. Namun, Umarbin Abdul Azis belum bisa tenang. Maka, hamba sahaya itu pun meneruskanceritanya dengan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, akumelihat engkau berhasil melewati jembatan itu. Engkau sampai di surgadengan selamat!”

Mendengar itu, Umar bin Abdul Azis bukan tersenyum apalagi tertawa. Ia diam. Cukup lama Umar tertegun. Cerita itu benar-benar membuatnya berpikir dan merenung.

Ada hikmah yang lalu dipetik Umardari cerita itu. Dan sejak itu, ia menanamkan tekad untuk lebihberhati-hati dalam amanah kekuasaan. Itu adalah amanah Allah yangsangat berat.

Hikmah 7 : Mau mengambil pelajaran &diingatkan oleh orang yang lebih muda

KetikaUmar bin Abdul Aziz selesai menguburkan sepupunya, Sulaiman bin AbdulMalik (Amirul Mukminin yang menjabat sebelum dirinya), dia masuk kekamar tidurnya untuk beristirahat sebentar. Akan tetapi dia mendengarsuara ketukan pintu. Setelah dia tahu bahwa anaknya, AbdulMalik,meminta izin untuk masuk, maka ia mengizinkannya. Sesudah mengucapkansalam si anak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang ingin kaukerjakan?”

"Aku akan tidur sebentar,” kata Umar

"Engkau tidur siang dan tidak mencegah kezaliman dari pelakunya,” kata anak itu.

"Wahai anakkku, sesungguhnya akuberjaga tadi malam untuk mengurus pamanmu Sulaiman, setelah aku shalatZhuhur nanti aku akan kembali mencegah kezaliman dari pelakunya,” kataUmar.

Si anak kemudian berkata kepadabapaknya, "Saya tidak tahu pasti apakah engkau tetap hidup sampaiZhuhur nanti, berdirilah sekarang wahai amirul mukminin, tolaklahkezaliman dari pelakunya pertama kali.”

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Mendekatlah kepadaku wahai anakku.”

Si anak lalu mendekat, Umarkemudian mencium keningnya seraya berkata, "Segala puji milik Allahyang telah menjadikan dari tulang sulbiku orang yang membantuku dalamurusan agamaku.”

KekuasaanKhalifah Umar bin Abdul Aziz hanya berusia tiga puluh bulan, tetapikekuasaannya yang singkat itu bagi Allah Ta'ala bernilai lebih daritiga puluh abad. Beliau meninggalkan dunia fana ini dalam usia muda,yakni pada usia empat puluh tahun.

Pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pasukan kaum musliminsudah mencapai pintu kota Paris di sebelah barat dan negeri Cina disebelah timur. Pada waktu itu kekuasaan pemerintahan di Portugal danSpanyol berada di bawah kekuasaannya.

Indahnya akhlaq beliau, semoga kelak akan muncul pemimpn di Indonesia seperti beliau..

atau mungkin kelak pemimpin itu adalah anda?:)